لیست ایمیل های خود را قبل از ارسال بطور کامل پاکسازی نمایید. دقت بالای %98.
گارانتی شده

Clean Icon

ما لیست ایمیل شما را با یافتن ایمیل های اشتباه، نا کارامد و غیرفعال تمیز می کنیم.

Message Icon

ولیدز این اطمینان را به شما می دهد که هیچ ایمیل Bounce و یا ناخواسته ای از طرف شما ارسال نخواهد شد.

Chart Icon

ارسال برای لیست تمیز، هزینه های شما را کاهش می دهد و قدرت سرور ارسال شما را بالا می برد.